Route:Tunisia to Gibraltar
Type:Amel Super Maramu 53