JeanneauSO–FrejustoAthens

Route:Frejus to Athens
Type:Jeanneau SO 389