GosporttoOban–HallbergRassy

Route:Gosport to Oban
Type:Hallberg Rassy 31